Några av våra referensobjekt.

Vi är stolta över att få vara med och forma framtiden för vår region. Det är en speciell känsla att få arbeta med saker som blir bestående och gör skillnad i människors vardag. Här kan du läsa mer om några av våra projekt.

Infra/Betong

Björlandamotet

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: Från 2023 till juni 2024
Affärsområde: Infra, Betong

Björlandamotet är en av tre delar inom projekt ”E6.20 Hisingsleden, södra delen”. Objektet omfattar ombyggnad av Björlandavägen och Hisingsleden på sträckan Björlandamotet sektion 4/530-5/830, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, en ny gång- och cykelväg, en bro om cirka 350m, tre rörbroar under Hisingsleden och ny belysning längs hela sträckan.

Energi

Ramavtal El & Fjärrvärme

Kund: Mölndal Energi
Utförandetid: Från 2023 till februari 2024
Affärsområde: Energi

Ramavtal El & Fjärrvärme

Kund: GENAB (el) och Göteborg Energi AB (fjärrvärme)
Utförandetid: Från 2023 till 2031
Affärsområde Energi

Ramavtalen omfattar ny- och ombyggnation av distributionssystem för fjärrvärme, fjärrkyla, el och gasledningar inom Göteborg Energi och Mölndals Energis område. Avtalen omfattar både markarbeten och rörinstallation. Huvuddelen av arbetena avser ledningsarbeten i mark, i mindre omfattning ingår även kammarinstallationer, inomhusledningar, villaserviser mm. Även schaktfria metoder förekommer i avtalet

Mark/Betong

Kaj 16

Kund: Vasakronan
Entreprenadform: Samverkan, Fas 1 i ABK och fas 2 i ABT.
Utförandetid: Från 2022 till 2024
Affärsområde: Mark, Betong

I anslutning till Hisingsbron och utblickande över Göta älv kommer byggnaden, ritad av Dorte Mandrup bli Göteborgs högsta träbyggnad, Kaj 16.

Projektet innefattar komplicerad grundläggning med spont och pålning, tillhörande markarbeten samt platsgjuten betong uppdelat i fas 1 och fas 2.
Med fokus på digitalisering och hållbart byggande har vi i projektet gemensamt lyckats genomföra svåra tekniska lösningar. Befintliga pålar har till viss del tillgodoräknats i pålgrundläggningen och befintlig betong krossas och återanvändas som ballast till den nya betongen, allt i ett hållbarhetsperspektiv.

Infra

E6.21 Eriksbergsmotet-Inlandsgatan

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: Från juni 2023 till november 2024
Affärsområde: Infra

Objektet avser utförande av bland annat ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet, anpassning av befintliga lokalgator samt anpassning av på- och avfartsramper. Vidare innefattar projektet även stängning av korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan, samt flera tekniska aspekter med stödmurar, ledningsomläggningar, bergschakt och belysning

Anläggning

Spårväg och citybuss, Frihamnen-Lindholmen

Kund: Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Utförandetid: Från augusti 2023 till mars 2026
Affärsområde: Anläggning

Ny Spårväg ansluts till Hisingsbron med fortsättning mot Frihamnen, vidare längs med Hamnbanan mot Lindholmsalléns mitt för att avslutas i befintlig cirkulation vid Lindholmen i en så kallad vändslinga för spårtrafik. 

Genom Frihamnen anläggs en gata för buss-, bil-, gång- och cykeltrafik som ersättning för Lundby Hamngata där spårvägen placeras. Gång- och cykeltrafik ansluts till Hisingsbron. Busstrafik i Lindholmsallén flyttas ut i blandtrafik i befintliga körfält för att göra plats för spårvägen. Tre hållplatser i Lindholmsallén ändras till två, en ny hållplats för citybuss anläggs vid Lundby Hamngata i höjd med de tillfälliga bostäderna och befintlig hållplats Frihamnsporten flyttas och byggs om.

Betong

E22 Jämjö-Brömsebro

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Utförandetid: Från oktober 2021 till november 2022
Affärsområde: Betong

Projektet innefattar två faunapassager, den ena i form av en faunabro och den andra en passage på vägen, reglerad med viltvarningssystem. Vi kommer även att bygga nytt viltstängsel, faunastängsel, bullerskärmar och ett tjugotal färister. Sträckan vi arbetar på är 14 km lång.