Skip to content
Mark & energibyggarna logo
mölndal

Några av våra referensobjekt

Vi är stolta över att få vara med och forma framtiden för vår region. Det är en speciell känsla att få arbeta med saker som blir bestående och gör skillnad i människors vardag. Här kan du läsa mer om några av våra projekt.

Infra, Betong

Hisingsleden Björlandamotet

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 234 mnkr
Utförandetid: december 2021 – juni 2024
Affärsområde: Infra, Betong

Björlandamotet är en av tre delar inom projektet ”E6.20 Hisingsleden, södra delen”. Objektet omfattar ombyggnad av Björlandavägen och Hisingsleden på sträckan Björlandamotet sektion 4/530 – 5/830, breddning till fyrfältig väg med mittseparering av Hisingsleden, två nya cirkulationsplatser på Björlandavägen, en ny gång- och cykelväg, en bro om cirka 350 m, tre rörbroar under Hisingsleden och ny belysning längs hela sträckan.

Anläggning

Pedagogen Park,
etapp 1A

Kund: Mölndals Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 64 mnkr
Utförandetid: oktober 2020 – september 2021
Affärsområde: Anläggning

Projektet omfattar byggnation av gator, mark, VA, el, tele, opto och fjärrvärme för en ny stadsdel, Pedagogen Park i Mölndal.

Anläggning

Pedagogen Park,
etapp 2A

Kund: Mölndals Stad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 132 mnkr
Utförandetid: augusti 2021 – december 2022
Affärsområde: Anläggning

Projektet omfattar byggnation av gator, mark, VA, el, tele, opto och fjärrvärme för en ny stadsdel, Pedagogen Park i Mölndal.

Betong

E22 Jämjö-Brömsebro Viltåtgärder

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Totalentreprenad
Kontraktssumma: 48 mnkr
Utförandetid: oktober 2021 – november 2022
Affärsområde: Betong

Projektet innefattar två faunapassager, den ena i form av en faunabro och den andra en passage på vägen, reglerad med viltvarningssystem. Vi kommer även att bygga nytt viltstängsel, faunastängsel, bullerskärmar och ett tjugotal färister. Sträckan vi arbetar på är 14 km lång.

Anläggning

Masthuggskajen

Kund: Trafikkontoret Göteborg
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 90 mnkr
Utförandetid: april 2021 – juni 2022
Affärsområde: Anläggning

Byggnation av infrastruktur för en ny stadsdel i Göteborg med 1 300 nya lägenheter samt verksamheter och kontor, handel, hotell och kommunal service.

Infra

Utbyggnad av E20 förbi Vårgårda

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontraktssumma: 163 mnkr
Utförandetid: jan 2021 – juni 2023
Affärsområde: Infra

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Mark & Energibyggarna ut E20 till mötesseparerad väg förbi Vårgårda. På uppdrag av Trafikverket uppför vi nya trafikplatser, en ny bro, en rörbro samt diverse arbeten på befintliga broar. Utförande av tryckledning, opto, kanalisation och bergschakt.

Energi

Reinvestering/ Investering i fjärrvärme, fjärrkyla och gas

Kund: Göteborg Energi
Entreprenadform: Ramavtal med utförande/totalentreprenad
Kontraktssumma: cirka 120 mnkr per år
Utförandetid: 2016–2023
Affärsområde: Energi

Ramavtalet omfattar ny- och ombyggnation av distributionssystem för fjärrvärme, fjärrkyla och gasledningar inom Göteborg Energis område. Avtalet omfattar både markarbeten och rörinstallation. Huvuddelen av arbetena avser ledningsarbeten i mark, i mindre omfattning ingår även kammarinstallationer, inomhusledningar, villaserviser mm. Även schaktfria metoder förekommer i avtalet.

Mark

Åby Arenastad

Kund: Mölndals Stad
Entreprenadform: Partneringunderentreprenad
Kontraktssumma: 27 mnkr
Utförandetid: maj 2020 – nov 2022
Affärsområde: Mark

Åby Arenastad är en samverkansentreprenad åt Mölndals stad. I projektet ingår att i första etappen bygga ett provisoriskt bad bestående av en 25m bassäng. Detta utfördes på parkeringen som tillhör arenastaden. Parallellt med byggnation av det provisoriska badet projekterades det nya badhuset. Så fort provisoriet var driftsatt så kunde rivningen av befintligt badhus starta. Efter rivningen så schaktades det ut för bassänger och fylldes där befintliga bassänger varit. Byggnaden är pålad och alla betongkonstruktioner under mark är platsgjutna. Finplaneringen runt badhuset ingår i entreprenaden och kommer utföras under våren 2022.

Åby arenastad

Infra

E6 Tingstad – Bäckebol

Kund: Trafikverket
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kontraktssumma: 54 mnkr
Utförandetid: okt 2019 – okt 2020
Affärsområde: Infra

Beredning av E6 samt byggnation av nytt busskörfält och GC-väg. Utförande av kanalisation för ITS-system, el och opto samt uppförande av bullerplank längst E6.

E6-Vägarbete